1. Skop Standard

Piawaian ini berkaitan dengan proses tawarruq, sama ada al-Mutawarruq adalah pelanggan atau institusi dalam berbagai imej aplikasi yang berbeza.

 • Definisi Tawarruq dan perbezaannya dengan Bai’ Inah

Tawarruq: Membeli komoditi pada harga bertangguh  samada musawamah atau Murabaha dan kemudian menjualnya semula kepada bukan penjual asal untuk mendapatkan wang tunai pada harga semasa. Ada pun Bai’ Inah ia adalah membeli komoditi pada harga  bertangguh kemudian  menjualnya semula kepada penjual tadi pada harga tunai yang lebih rendah.

 • Al-Mutawariq
  • Boleh jadi Mu’tawarriq adalah  pelanggan. Iaitu pelanggan membeli komoditi (objek tawarruq) dari institusi dan menjualnya kepada pihak ketiga untuk mendapatkan likuiditi.  Boleh jadi juga Mutawarriq adalah institusi , iaitu Institusi membeli komoditi (objek tawarruq) daripada pelanggan  atau dari institusi lain dan dijualkan kepada pihak ketiga dengan tujuan untuk mendapatkan likuiditi sesuai dengan dhawabit pada kedua-dua keadaan seperti yang  dihuraikan di butiran 4 dan 5
  • Institusi tidak boleh melakukan  tawarruq dengan bank konvesional jika institusi tersebut mendapati bahawa penggunaan kecairan akan dikenakan faedah pinjaman dan tidak untuk dimasukkan ke dalam transaksi yang diterima secara sah
 • Dhawabit kesahihan Tawarruq
  • Memenuhi tuntutan Syariah keperluan sah kontrak pembelian komoditi pada harga hadapan, tawar-menawar atau Murabaha, dan dengan mengambil kira standard Syariah No. (z) pada Murabaha dan Murabaha untuk pesanan pembelian, dan kewujudan komoditi itu mesti dipastikan dan penjualnya memilikinya sebelum menjualnya. Jualan itu tidak boleh menjadi emas atau perak atau apa-apa jenis mata wang.
  • Wajib menentukan komoditi dengan penentuan yang boleh membezakannya dengan komoditi-komoditi lain yang dimiliki oleh penjual. Sama ada dengan memegangnya atau dengan menentukan nombor-nombor dokumen yang diberikan seperti nombor sijil penyimpanan. Sila rujuk Standard Syar’ie nombor (20) berkaitan Jualbeli Komoditi di Pasaran Tersusun (4.2.2)
  •  Sekiranya komoditi tersebut tidak ada bersama ketika aqad tersebut diadakan, maka pihak berkenaan wajib membekalkan keterangan-keterangan berkaitan komoditi secara spesifikasi ataupun contoh-contohnya, jumlah dan tempat keberadaannya supaya jualbeli komoditi tersebut berlaku secara hakiki bukan sekadar gambaran sahaja. Diutamakan komoditi tersebut adalah komoditi tempatan.
  • Diterima komoditi tersebut secara hakiki atau secara hukum dengan kemampuan sebenar menerimanya secara hakiki,  tanpa apa-apa ikatan atau  prosedur yang boleh menghalang penerimaannya.
  • Wajib jualan  komoditi tersebut ( objek  tawarruq) kepada bukan kepada penjual yang telah anda beli komoditi daripadanya dengan harga bertangguh (pihak ketiga) dengan tujuan menghindari Bai’ al-Inah yang diharamkan. Komoditi tersebut tidak balik semula kepada penjual dengan apa-apa syarat, perjanjian atau pun  uruf.
  • Tidak ada apa-apa kaitan antara aqad pembelian komoditi dengan harga bertangguh dan aqad jualannya dengan harga tunai dengan apa-apa cara yang boleh merampas hak pelanggan mendapatkan haknya menerima komoditi, samada kaitan dengan teks di dalam dokumen, uruf atau perjanjian.
  • Pelanggan tidak mewakilkan kepada institusi atau pun mana-mana wakil institusi tersebut di dalam menjual komoditi yang telah dibelinya daripada institusi tersebut. Juga institusi tersebut tidak boleh menjadi wakil kepada pelanggannya untuk menjual komoditi bagi pihak pelanggan.  Dalam keadaan sistem tidak membenarkan pelanggan menjual sendiri komoditi tersebut kecuali menerusi perantaraan institusi, maka tidak ada halangan mewakilkan kepada institusi tersebut dengan syarat pelanggan sudah menerima komoditi tersebut secara hakiki mahupun secara hukum.
  • Institusi tidak melantik pihak yang lain sebagai wakil kepada pelanggan untuk menjual bagi pihak pelanggan  komoditi yang telah dibelinya dari institusi tersebut,
  • Pelanggan menjual sendiri komoditi tersebut atau menerusi wakil yang bukan dari institusi itu dengan meraikan butir-butir selebihnya.
  • Institusi mestilah membekalkan kepada pelanggan segala data yang perlu berkaitan komoditi untuk pelanggan menjual sendiri komoditi tersebut atau menerusi wakil yang dipilihnya.
 • Dhawabit Khusus Tawarruq Institusi untuk dirinya sendiri
  • Tawarruq bukanlah antara sighah pelaburan atau pembiayaan. Ia hanya dibolehkan untuk keperluan (hajat) dengan syarat-syaratnya. Oleh kerana itu institusi-institusi tidak boleh mengemukakan Tawarruq dengan tujuan untuk menyediakan kecairan kepada operasi-operasinya sebagai ganti kepada usaha mendapatkan dana menerusi cara mudharabah, wakil pelaburan, mengeluarkan sukuk pelaburan atau tabung-tabung pelaburan dan lain-lain.  Seharusnya Tawarruq ini dihadkan penggunaannya hanya untuk menghindari defisit atau kekurangan  dalam kecairan  untuk menampung keperluan dan menghindari kerugian para pelanggannya dan terbengkalai segala operasinya.
  • Institusi-institusi hendaklah menghindari pelantikan proksi ketika menjual komoditi tawarruq (objek tawarruq) walaupun proksi itu disusun dengan pihak ketiga.  Dengan lain perkataan, institusi mestilah menggunakan badannya sendiri untuk menjual komoditi tawarruq walaupun menggunakan broker untuk tujuan ini adalah dibenarkan.
 • Tarikh standard ini dikeluarkan adalah  1 Zulkaedah 1427H . Bersamaan 23 November 2006.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply