Presentation1

Oleh Ustaz Dr. Nurazmallail bin Marni,

Tazkiyyatun Nafs merupakan hal yang penting yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.  Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sudah sepatutnya kita teladani dan kita amalkan.

Definisi

Secara bahasa, Tazkiyyatun Nafs bererti membersihkan / mensucikan atau menumbuhkan / mengembangkan.

Secara istilah Tazkiyyatun Nafs bererti mensucikan hati dari sifat-sifat tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji.  Proses Tazkiyyatun Nafs adalah melalui ibadah dan berbagai amal baik.  Sedangkan hasilnya adalah akhlak yang baik kepada Allah dan pada manusia serta terpeliharanya anggota badan, senantiasa dalam batas-batas syari’at ALLAH SWT.

1.Tazkiyyatun Nafs termasuk hal terpenting yang dibawa oleh para Rasul as.  Hal ini sebagaimana yang ALLAH ingatkan dalam firman-Nya berikut ini:

“ Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat  Engkau dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Qur’an) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensuci-kan (hati dan jiwa) mereka (dari syirik dan maksiat).  Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha bijaksana.”

(QS. Al-Baqarah [2] : 129).

Di dalam beberapa ayat lain juga dijelaskan,perkara yang sama antara lain pada surah:

Al-Baqarah [2] ayat 151

Ali Imran [3] ayat 164

Al-Jumu’ah [62] ayat 2

An-Nazi’at [79] ayat 17 hingga 19

Tazkiyyatun Nafs yang dibawa oleh para Rasul ini adalah melalui:

Tadzkiir : Terhadap ayat-ayat ALLAH di setiap ufuk dan dalam diri manusia, terhadap perbuatan ALLAH atas ciptaan-NYA dan terhadap hukuman dan siksaanNYA.

Ta’liim : Mempelajari Kitab dan Sunnah

Tazkiyyah : Membersihkan hati dan memperbaiki tingkah-laku.

2.Tazkiyyatun Nafs merupakan tujuan orang beriman. Allah SWT berfirman: “… Di dalam masjid itu ada orang-orang yang suka (mensucikan) membersihkan dirinya…” (QS. At-Taubah [9]: 108 )

Di dalam ayat lain Allah SWT  juga berfirman: “… dan sungguh akan kami selamatkan orang yang paling bertaqwa dari neraka, iaitu orang yang memberikan hartanya kerana ingin mensucikan dirinya.” (QS. Al-Lail [92]: 17 – 18)

3.Tazkiyyatun Nafs merupakan ukuran kebahagiaan atau kebinasaan. Allah SWT berfirman:   “…sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya”   (QS. Asy-Syam [91]: 9-10)

4.  Tazkiyyatun Nafs untuk mengenal penyakit umat dan cara mengubatinya.  Salah satu penyakit umat saat ini adalah hilangnya amanah, cinta dunia, takut mati (wahn) dan  hasad dengki.

Pengertian Tazkiyyatun Nafs

Kata tazkiyyah berasal dari bahasa Arab, yakni mashdar dari zakka yang bererti pembersihan dan penyucian serta pembinaan dan peningkatan jiwa menuju kepada kehidupan spiritual yang tinggi.  Menurut Said Hawwa, tazkiyyah  mempunyai dua makna, yakni penyucian dan pertumbuhan.  Tazkiyyah dalam erti yang pertama adalah membersihkan dan mensucikan diri dari sifat-sifat tercela, sedangkan erti yang kedua, bererti menumbuhkan dan memperbaiki jiwa dengan sifat-sifat terpuji.

Dengan demikian tazkiyyatun nafs tidak sahaja terbatas pada pembersihan dan penyucian diri, tetapi juga meliputi pembinaan dan pengembangan diri.

Muhammad Abduh mengertikan tazkiyyatun nafs (penyucian jiwa) dengan tarbiyatun nafs (pendidikan jiwa) yang kesempurnaannya dapat dicapai dengan tazkiyatul aqli (penyucian dan pengembangan akal) dari aqidah yang sesat dan akhlak yang jahat.  Sedangkan tazkiyatul aqli kesempurnaannya dapat pula dicapai dengan tauhid murni.

Dalam kitab keajaiban jiwa Al Ghazali mengertikan tazkiyyatun nafs (penyucian jiwa) dengan istilah thaharatun nafs dan imaratun nafs.  Thaharatun nafs bererti pembersihan diri dari sifat-sifat tercela dan imaratun nafs dalam erti memakmurkan jiwa (pengembangan jiwa) dengan sifat-sifat terpuji  hingga sampai kepada tingkatan jiwa muthmainnah.

Para sufi mengertikan tazkiyatun nafs dengan takhalliyatun nafs dan tahliyatun nafs dalam erti melalui latihan jiwa yang berat mengosongkan diri dari akhlak tercela dan mengisinya dengan akhlak terpuji serta sampai pada usaha kerelaan memutuskan segala hubungan yang dapat merugikan kesucian jiwa dan mempersiapkan diri untuk menerima pancaran nur Ilahi (tajalli).

PROSES TAZKIYYATUN NAFS

Menurut  Abu ’Abd Al-Barra’ Sa’ad bin Ibn Muhammad At-Takhisi, proses tazkiyyah nafs dilakukan melalui proses yang disebutnya dengan wasilah, iaitu hubungan personal dengan Allah.  Proses itu merangkumi 5 hal:

1.  Pertama, melalui pintu ‘ubudiyah secara ikhlas.   Hal ini tercermin melalui ketundukan  dan kepatuhan kepada Allah.

2.Kedua, memperelokkan ibadah, ini merupakan wasilah terpenting dalam tazkiyyah nafs dalam meningkatkan nafs di sisi Allah.

3.Ketiga, menerima kitab Allah dengan menghafal, membaca, tadabbur, memahami, memegang teguh apa yang dihalalkan dan diharamkannya,  Mengambil pelajaran dari kisah-kisahnya untuk bekal kehidupan sehari-hari.

4.Keempat, memahami sejarah Nabi dan mengikuti petunjuknya.

5.kelima, muhasabah dengan segala kekurangan dan kelebihannya.

Dalam hal ini Al-Ghazali lebih memusatkan pada dzikr sebagai sarana proses tazkiyyah nafs.  Menurutnya dzikr dapat dikategorikan kepada 4:

1.Pertama, menyatakan keesaan Allah (tahlil);

2.Kedua, mengagungkan nama-Nya (tasbih);

3.Ketiga, memohon keampunannya (istighfar);

4.  Keempat, memuja dzat Allah (tahmid).

TAZKIYYAATUN NAFS MODEL RASULULLAH SAW

DALAM PERISTIWA ISRA’ MI’RAJ: –HATI DIBERSIHKAN – –DIMASUKKAN IMAN, ISLAM, IHSAN, AMANAH DAN KEJUJURAN – –GANGGUAN & GODAAN DAPAT DIATASI

–  MAMPU PIKUL AMANAH / TUGAS DAKWAH & SOLAT

MAKSUD HADITH:

“ Sesungguhnya perkara yang halal itu terang jelas, dan sesungguhnya perkara yang haram itu terang jelas, dan di antara kedua perkara tersebut ada perkara –perkara syubhat yang kesamaran yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya.  barang siapa yang menjaga perkara syubhat maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya.  Dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia telah jatuh dalam perkara haram, umpama seorang pengembala yang mengembala disekeliling kawasan larangan,dibimbangi dia akan menceroboh masuk ke dalamnya.  Ketahuilah bahawa setiap raja ada sempadan dan sesungguhnya sempadan Allah itu ialah perkara-perkara yang diharamkanNya. “Ketahuilah bahawa dalam setiap jasad manusia itu ada segumpal daging; apabila daging itu baik, menjadi baik pulalah seluruh jasad, dan apabila rosak atau kotor, menjadi rosak pula seluruh jasad, ketahuilah, ia adalah hati”.

(Hadith riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Nu’man bin Basyir ra)

ANTARA MODEL-MODEL YANG DILALUI:

1.Pengajaran dan pendidikan (Ta’lim & Tarbiah)

2.Riyadhah Badaniah & Rohaniah

Fokus kepada nafsu (dewan perancang kejahatan)

  

MENGENAL TINGKATAN NAFSU MANUSIA

1.AMMARAH

2.LAWWAMAH

3.MULHAMAH

4.MUTMA’INNAH

5.RADHIAH

6.  MARDHIAH

FAKTOR KEJAYAAH TAZKIYYATUN NAFS

1.ILMU / MA’RIFAH

2.HIDAYAH

3.RIYADHAH

4.MUJAHADAH

5.MA’UNAH

6.MURAQABAH

7.MUSYAHADAH

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply